Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Paardenluxe, gevestigd te Meerkerk
Versie geldig vanaf 01-03-2012

1. Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Paardenluxe. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk, op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar. Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de levering- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. De aangeboden artikelen worden zo duidelijk en waarheidsgetrouw mogelijk op de website afgebeeld en/of omschreven.

2. Levering

Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt. 
Paardenluxe streeft ernaar het product binnen een week bij u thuis te bezorgen. Indien het product niet binnen een week geleverd kan worden, zal Paardenluxe contact met u opnemen.
Hoefschoenen zijn vrijwel altijd direct leverbaar. Indien het langer dan 30 dagen gaat duren heeft u het recht om de bestelling kosteloos te annuleren. Aan de leveringsplicht van Paardenluxe zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Paardenluxe geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.

3. Prijzen

De prijzen staan vermeld bij de producten, op het moment dat u een bestelling plaatst, geldt de prijs die bij het product vermeld staat, onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Alle prijzen op de site zijn in EURO`s en inclusief 21% BTW.


4. Zichttermijn / herroepingrecht

Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 7 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan Paardenluxe heeft teruggezonden, is de koop een feit. Voor u overgaat tot terugzending dient u schriftelijik contact te hebben opgenomen met Paardenluxe, het product dienst onbeschadigd en inclusief accessoires terug gezonden te worden. De kosten van de retourzending zijn voor de afnemer, houdt u er rekening mee dat u het bewijs van de verzending houdt. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer, bewaar om deze reden het bewijs van uw retourzending. Het aankoop bedrag wordt binnen 14 dagen na ontvangst van de retourzending terug gestort.

5. Gegevensbeheer

Indien u een bestelling plaatst bij Paardenluxe, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Paardenluxe. Paardenluxe houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Paardenluxe respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

6. Garantie 

Paardenluxe garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld, en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde product.
De garantietermijn van Paardenluxe komt overeen met de fabriek garantietermijn. Paardenluxe is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken.

Indien het product verkeerd is geleverd, ondeugdelijk of incompleet is, meld dit dan direct schriftelijk bij Paardenluxe voordat u tot terugzending over gaat. Deze goederen kunnen uiterlijk 1 maand na de levering worden teruggezonden. Beschadigingen na het constateren van gebreken komt het recht van terugzending te vervallen.

Indien klachten van de afnemer door Paardenluxe gegrond worden bevonden, zal Paardenluxe naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, welke niet hoger zal zijn dan het faktuurbedrag. Iedere aansprakelijkheid van Paardenluxe voor enige andere vorm van schade is uitgesloten.

Deze garantie geldt niet indien:

- de afnemer jegens Paardenluxe in gebreke is.

- de afnemer de geleverde zaken zelf heeft geprepareerd, bewerkt of door derden heeft latern prepareren of bewerken.

- de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Paardenluxe of de gebruiksaanwijzing op de verpakking.

7. Algemeen

Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld, mondelinge toezeggingen verbinden Paardenluxe slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd. De aanbiedingen van Paardenluxe gelden niet automatisch voor nabestellingen. Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

8 Overeenkomst

Een overeenkomst tussen Paardenluxe en een klant komt tot stand nadat een bestelling op haalbaarheid is beoordeeld. Paardenluxe heeft het recht om zonder opgave van redenen, bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschied onder rembours of vooruitbetaling.

9. Afbeeldingen en specificaties

Alle afbeeldingen; fotos, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van Paardenluxe gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. Aan druk- en zetfouten in de tekst kunnen geen rechten worden ontleend.


10 Overmacht

Paardenluxe is niet aansprakelijk indien verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht. Overmacht is elke vreemde oorzaak of omstandigheid, welke in redelijkheid niet tot het risico hoort. Vertraging of wanprestatie bij toeleveranciers, storing in netwerken of technologie, stakingen of overheidsmaatregelen en rampen behoren tot overmacht. Indien er sprake is van overmacht heeft Paardenluxe het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of de overeenkomst te wijzigen zodat uitvoering alsnog mogelijk is, zonder hiervoor een boete te betalen.

11 Aansprakelijkheid

Paardenluxe is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door verkeerd gebruik van de producten. Lees voor gebruik de aanwijzingen en/of instructies op de verpakking.

12 Eigendomsbehoud

Paardenluxe blijft eigenaar van het product tot de betaling is voldaan.

13 Toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen, voortvloeiend uit een overeenkomst tussen Paardenluxe en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Utrecht kennis, tenzij Paardenluxe er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen. Met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.

September actie

Vond je de zomer ook zo nat? Dan heb ik nu een leuke actie om de weerstand van je hond of paard een boost te geven. 

1 fles cod oil met pompje en 1 pot puur vita-min nu samen met 10% korting!

Te bestellen als september actie onder kopje hond of kopje verzorging.

Winkelwagen

Geen artikelen in winkelwagen.

Werkgebied

Veluwe, Amsterdam, Purmerend, Hoorn. Provincie Utrecht en Flevoland in overleg.

Wil je weten of ik ook bij jou kom? Stuur dan een berichtje.

© 2011 - 2021 Paardenluxes | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel