Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden
Algemene Voorwaarden van Paardenluxes, gevestigd te Broek in Waterland
Versie december 2021

1. Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Paardenluxes. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk, op verzoek zenden wij je een schriftelijk exemplaar. Door het plaatsen van een bestelling geef je te kennen dat je met de levering- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. De aangeboden artikelen worden zo duidelijk en waarheidsgetrouw mogelijk op de website afgebeeld en/of omschreven.

2. Levering

Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
Paardenluxes streeft ernaar het product binnen een week bij je thuis te bezorgen. Indien het product niet binnen een week geleverd kan worden, zal Paardenluxes contact met je opnemen.
Hoefschoenen zijn vrijwel altijd direct leverbaar. Indien het langer dan 30 dagen gaat duren heb je het recht om de bestelling kosteloos te annuleren. Aan de leveringsplicht van Paardenluxes zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Paardenluxes geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.

3. Prijzen

De prijzen staan vermeld bij de producten, op het moment dat je een bestelling plaatst, geldt de prijs die bij het product vermeld staat, onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Alle prijzen op de site zijn in EURO`s en inclusief BTW.

4. Zichttermijn / herroepingrecht

Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 7 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan Paardenluxes heeft teruggezonden, is de koop een feit. Voor je overgaat tot terugzending dien je schriftelijik contact te hebben opgenomen met Paardenluxes, het product dienst onbeschadigd en inclusief accessoires terug gezonden te worden. De kosten van de retourzending zijn voor de afnemer, houd er rekening mee dat je het bewijs van de verzending houdt. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer, bewaar om deze reden het bewijs van uw retourzending. Het aankoop bedrag wordt binnen 14 dagen na ontvangst van de retourzending terug gestort.

5. Gegevensbeheer

Indien je een bestelling plaatst bij Paardenluxes, dan worden jouw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Paardenluxes. Paardenluxes houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal jouw gegevens niet verstrekken aan derden. Paardenluxes respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van jouw persoonlijke gegevens. Jouw email gegevens zullen tevens worden toegevoegd aan het emailsysteem van Paardenluxes waardoor je de nieuwsbrief van Paardenluxes zult ontvangen, je kan je hier ten alle tijden voor afmelden.
6. Garantie

Paardenluxes garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld, en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van het aan jouw geleverde product.
De garantietermijn van Paardenluxes komt overeen met de fabriek garantietermijn. Paardenluxes is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken.
Indien het product verkeerd is geleverd, ondeugdelijk of incompleet is, meld dit dan direct schriftelijk bij Paardenluxes voordat je tot terugzending over gaat. Deze goederen kunnen uiterlijk 1 maand na de levering worden teruggezonden. Beschadigingen na het constateren van gebreken komt het recht van terugzending te vervallen.

Indien klachten van de afnemer door Paardenluxes gegrond worden bevonden, zal Paardenluxes naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, welke niet hoger zal zijn dan het faktuurbedrag. Iedere aansprakelijkheid van Paardenluxes voor enige andere vorm van schade is uitgesloten.
Deze garantie geldt niet indien:
- De afnemer jegens Paardenluxes in gebreke is.
- De afnemer de geleverde zaken zelf heeft geprepareerd, bewerkt of door derden heeft latern prepareren of bewerken.
- De geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Paardenluxes of de gebruiksaanwijzing op de verpakking.

7. Algemeen
Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld, mondelinge toezeggingen verbinden Paardenluxes slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd. De aanbiedingen van Paardenluxes gelden niet automatisch voor nabestellingen. Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

8. Overeenkomst
Een overeenkomst tussen Paardenluxes en een klant komt tot stand nadat een bestelling op haalbaarheid is beoordeeld. Paardenluxes heeft het recht om zonder opgave van redenen, bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschied onder rembours of vooruitbetaling.

9. Afbeeldingen en specificaties
Alle afbeeldingen; fotos, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van Paardenluxes gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. Aan druk- en zetfouten in de tekst kunnen geen rechten worden ontleend.

10. Overmacht
Paardenluxes is niet aansprakelijk indien verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht. Overmacht is elke vreemde oorzaak of omstandigheid, welke in redelijkheid niet tot het risico hoort. Vertraging of wanprestatie bij toeleveranciers, storing in netwerken of technologie, stakingen of overheidsmaatregelen en rampen behoren tot overmacht. Indien er sprake is van overmacht heeft Paardenluxes het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of de overeenkomst te wijzigen zodat uitvoering alsnog mogelijk is, zonder hiervoor een boete te betalen.

11. Aansprakelijkheid
Paardenluxes is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door verkeerd gebruik van de producten. Lees voor gebruik de aanwijzingen en/of instructies op de verpakking.

12. Eigendomsbehoud
Paardenluxes blijft eigenaar van het product tot de betaling is voldaan.

13. Toepasselijk recht
Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen, voortvloeiend uit een overeenkomst tussen Paardenluxes en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Utrecht kennis, tenzij Paardenluxes er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen. Met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.

14. Retourbeleid
Voor het retourneren van artikelen/producten, verwijzen wij naar ons retourbeleid. Deze is terug te vinden op onze website www.paardenluxes.nl(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)

Winkelwagen

Geen artikelen in winkelwagen.

Werkgebied

Veluwe, Amsterdam, Purmerend, Hoorn. Provincie Flevoland in overleg.

Wil je weten of ik ook bij jou kom? Stuur dan een berichtje.

© 2011 - 2024 Paardenluxes | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel